Gizlilik İlkeleri

Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni“); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğü gereğince Süper Medya Haber Prodüksiyon Yayın ve Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’nin (“MEGABAYT“) sahibi olduğu ve yönettiği http://www.megabayt.com adresli internet sitesinin (“Site”) kullanımı sırasında Site ziyaretçilerinin/kullanıcılarının Site aracılığıyla toplanan verilerini ve bu verilerin nasıl kullanılacağını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Gizlilik Politikası, münhasıran kişisel verilere ilişkin olup, KVKK kapsamında kişisel veri olarak addedilmeyen veriler işbu politika kapsamına girmemektedir.

MEGABAYT Gizlilik Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Güncel Gizlilik Politikası, güncellenmiş Aydınlatma Metninin Sitede yayımlandığı tarihten itibaren geçerlilik arz edecektir.

 1. TANIMLAR VE KISALTMALAR
 • MEGABAYT: 7840623598 Vergi Kimlik Numaralı; Sultantepe Mahallesi, Paşalimanı Caddesi, No.:8/1 Üsküdar İstanbul adresinde mukim Süper Medya Haber Prodüksiyon Yayın ve Reklamcılık Ticaret Limited Şirketi’ni,
 • Site: MEGABAYT’in sahibi olduğu ve yönettiği http://www.megabayt.com adresli internet sitesini,
 • Çerez: Sabit diskte saklanan ve ziyaretçinin cihazının siteye eriştiğini bildiren küçük bilgi parçasını,
 • Ziyaretçi: MEGABAYT’e ait siteyi herhangi bir amaçla çevrimiçi olarak kullanan kişileri,
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir Ziyaretçiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Kişisel Veri Sahibi: Kanunda ilgili kişi olarak belirtilen ve kişisel verisi işlenen ziyaretçiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 • • Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği Açıklanacak kanallar vasıtasıyla paylaştığınız ya da üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz bakımından KVKK uyarınca Veri Sorumlusu MEGABAYT’dir.

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, Hukuki Sebepler ve İşlenme Amaçları MEGABAYT; yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuatta aranan tüm yükümlüklere uygun olarak hareket etmekte, kişisel verilerin güvenli bir şekilde barındırılması ve hukuka aykırı biçimde kullanılmasının önlenmesi için gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel verileri işleme ilkelerimiz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işleme,
 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
 • Kanuni düzenlemeler tarafından öngörülen ve ticari meşru menfaatler kapsamında yasal süreyle sınırlı olarak kişisel verilerin muhafaza edilmesi

şeklindedir.

Sitede yürütülen faaliyetler kapsamında Kişisel Verileriniz MEGABAYT tarafından aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik şekilde toplanmaktadır:

 • Sitede yer alan MEGABAYT ile iletişime geçmeye, görüş ve önerilerin iletilmesine yarayan “[email protected]” mail adresi.
 • Site ziyareti,
 • Akdedilen sözleşmeler,
 • Sitede yer alan Çerezler ve benzer teknolojiler (Sitede kullanılan çerezler prensip olarak kişiyi belirlenebilir kılmamaktadır, detaylı bilgi aşağıda yer alan ‘Çerez Hakkında Bilgilendirme’ adlı bölümde yer almaktadır).

Kişisel veriler;

 • Faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Ziyaretçilerin tercihlerini tespit etmek ve verilen hizmeti bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği ve/veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • İş başvurularını değerlendirmek,
 • MEGABAYT ile iş ilişkisinde bulunan kişilerle irtibat sağlamak,
 • Pazarlama,
 • Sorun tespiti,
 • Sitenin geliştirilmesi,
 • Resmi makamların taleplerine ve/veya iletişim konularına cevap verilmesi,
 • Satış-reklam-iletişim-şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
 • Hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi

amaçları kapsamında işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenebilir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz MEGABAYT tarafından KVKK m.5/2 kapsamında ayrıca;

 • kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • bir sözleşmenin kurulması ve ifası ile ilgili olması,
 • hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için zorunlu olması,
 • bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması,
 • MEGABAYT’ın meşru menfaatleri için zorunlu olması,
 • ziyaretçinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel veriler; mevzuatta ve Kişisel Verileri Korumu Kurumu’nca öngörülen idari ve teknik tedbirler alınarak, açık rızanın varlığı ve/veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde MEGABAYT tarafından işlenmektedir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilmekte olduğundan, MEGABAYT tarafından çalışanlarının verisi dışında veri işlenmez. Çalışanlara ait bu tür veriler ise kanunlarda öngörülen kişilerce işlenebilir.

2.3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması ve Yurtdışına Aktarımı MEGABAYT; internet sitesinin ve dijital platformlarının geliştirilmesi, anket yapmak, ziyaretçilerin tercihlerine göre ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, ziyaretçi deneyimini ölçümlemek ve geliştirmek, sunulan hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, sistem performansını geliştirmek gibi ve yukarıda sayılan işleme amaçları kapsamında kişisel verileri paylaşabilir.

Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmadan başka gerçek ve/veya tüzel kişilere MEGABAYT tarafından aktarılmaz.

KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde Kişisel Veri Sahibinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilir.

Ayrıca, mevzuatın öngördüğü istisnai haller ile;

 • KVKK’nın 5/2. maddesinde açıklanan hallerde,
 • Özel nitelikli kişisel veriler hususunda KVKK’nın 6/3. maddesinde sayılan hallerde,

açık rıza aranmadan aktarılabilir.

Kişisel veriler;

 • Tedarikçilere,
 • Dış kaynak hizmet sağlayıcılarına,
 • Hukuk bürolarına,
 • İş ortaklarımıza ve iş bağlantılarımıza,
 • Yapım şirketlerine,
 • Topluluk şirketlerine,
 • Belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara,
 • Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

yukarıda açıklanan ilke ve kurallara göre aktarılabilir.

MEGABAYT, yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi;

 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması,
 • Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun iznin bulunması

hallerinde yurt dışına da aktarabilecektir.

2.4. Verilerinizin Korunması MEGABAYT; iş yerlerine, bilgi sistemlerine ve internet sitelerine uygun fiziksel, teknik ve yönetimsel güvenliği sürdürmeye, böylece

 • Gizliliğin ifşa edilmesi,
 • Yetkisi olmayanların kişisel verilere erişmesi,
 • Saldrılarla veri güvenliğini ihlal edilmesi,
 • Hukuka aykırı olarak verilerin paylaşılması ve/veya açıklanması,
 • Kişisel verilerin bütünlüğünün bozulması,
 • Veri güvenliğinin sağlanamaması

gibi risklere karşı gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Site üzerinden başka uygulamalara ve/veya internet sitelerine bağlantı verilmesi halinde, MEGABAYT uygulamaların ve/veya internet sitelerinin gizlilik politikalarına ve içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

2.5. Verilerin İşlenme Süresi İşbu Gizlilik Politikasında anılan kanallar vasıtasıyla MEGABAYT tarafından işlenen kişisel veriler, KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde saklanmakta; Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde MEGABAYT tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

MEGABAYT; KVKK’ya uygun bir biçimde, doğması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık kapsamında kullanılmak üzere ilgili mevzuat ile belirlenmiş olan zamanaşımı süreleri boyunca Kişisel Verileri muhafaza edebilecektir. Bu durumda muhafaza edilen Kişisel Verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman erişim sağlanmaktadır.

2.6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları Kişisel Veri Sahibi KVKK m.11 uyarınca MEGABAYT’a başvurarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin kullanımına ilişkin MEGABAYT’a daha önce verilen herhangi bir izni geri alma,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel Verileri ile ilgili yukarıda belirtilen haklara ilişkin talebini Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Sultantepe Mahallesi, Paşalimanı Caddesi, No.:8/1 Üsküdar İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaların içeren başvuruda; talep edilen hususun açık ve anlaşılır olması, talep edilen konunun başvuranın şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediliyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi, ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu talepler bireysel olarak yapılacak olup yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kurum tarafından belirlenen içerik şartlarına uymayan yahut Kurum tarafından kabul edilmeyen yöntemlerle iletilen başvurular kabul edilmeyecektir.

MEGABAYT, talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler tarafınızdan talep edilebilir

2.7. Çerezler Hakkında Bilgilendirme Site ziyaret edildiğinde, Site tarafından cihazınıza bir çerez gönderilecektir. Bu çerez, sabit diskte saklanan ve cihazın Siteye eriştiğini bildiren küçük bir bilgi parçasıdır. Bu çerez sizi doğrudan tanımlama yetisine sahip değildir.

Kişisel bilgiler Sitenin nasıl kullanıldığı bakımından işlenecektir ve çerezleri meşru menfaatler doğrultusunda, en popüler sayfaların hangileri olduğu ve Site kullanımının hangi zamanlarda zirve yaptığını belirlemek, aynı zamanda İnternet Protokolü (IP) adresleri, yönlendirme yapan internet sitesi adresleri, uygulama faaliyet kayıtları ve hata kayıtları gibi içeriği iyileştirmek ve Sitenin navigasyonunu daha kolay hale getirmek için kullanılan diğer bilgileri elde etmek amacıyla kullanılır.

MEGABAYT; sistem yönetimi, sorunların belirlenmesi ve internet sitesinin iyileştirilmesi amacıyla kullanıcıların Site ile etkileşimleri hakkında trend bilgileri edinmek için Google Analytics ve benzeri araçları kullanmaktadır. Google Analytics, ziyaretçi etkileşimlerini rapor etmek için birinci şahıs çerezlerini kullanmaktadır. Bu çerezler mevcut ziyaretin hangi saatte yapıldığı, ziyaretçinin siteyi daha önceden ziyaret edip etmediği ve ziyaretçiyi internet sitesine yönlendiren sitenin hangisi olduğu gibi bilgilerin saklanması için kullanılır. Google Analytics ile ilgili daha fazla bilgi, Google’ın Gizlilik Politikası bağlantıları ve Google Analytics sisteminden çıkma aracı için https://tools.google.com/dlpage/gaoptout adresi ziyaret edilmelidir.