Türkiye’nin uzay operasyonlarını yürütmek amacıyla 2018 yılında faaliyetlerine başlayan Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 21 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete‘de yayımladığı yönetmelikle birlikte uzman ve yardımcı personel için aradığı kriterleri resmi olarak belirledi.

34 maddelik paylaşılan yönetmelikte uzman yardımcıları için giriş sınavı yapılacağı duyuruldu. Resmi Gazete‘ye göre KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanan sıralama sonucunda son adayla eşit puana sahip olan adaylar da yazılı ve sözlü olarak yapılacak giriş sınavlarına davet edileceklerdir. İşte başvuru şartları…

Giriş sınavına başvuru kriterleri ise şu şekilde;

 • 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
 • Mühendislik fakülteleri, havacılık ve uzay bilimleri fakülteleri lisans bölümleri ile astronomi ve uzay bilimleri, uzay bilimleri ve teknolojisi, matematik, istatistik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümlerinden veya bunlara denkliği
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den giriş sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,
 • Başkanlıkça gerekli görüldüğü takdirde, YDS’den en az (C) seviyesinde olmak üzere giriş sınavı ilanında belirtilen seviyede veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri için belirlenen kriterler ise;

 • Refakatine verildiği uzmana, görev tanımında bulunan görevlerin yapılmasında yardımcı olmak.
 • Daire başkanı veya refakatinde görevlendirildiği uzman tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.
OKUYUN  Getir yeni hizmetini duyurdu! Artık mahalle esnafından alışveriş yapmak mümkün

Uzmanların belirlenen görev ve yetkileri;

 • Uzmanlar görevli bulundukları hizmet birimindeki daire başkanına bağlı olarak;
 • Daire başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
 • Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,
 • Başkanlık hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm birliğinin ve standardın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,
 • Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,
 • Başkanlığın görev alanına giren konularda proje önerileri getirmek ve geliştirmek,
 • Görevlendirildikleri konularda Başkanlık içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,
 • Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve çalışmaları takip etmek,
 • Görevli olduğu konularda, Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki irtibatı sağlamak,
 • Refakatine verilen uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,
 • Daire başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.

Uzman ve uzman yardımcılarının belirlenen sorumlulukları;

 • Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, sıralı amirlerine karşı sorumludur.
 • Uzmanlar, refakatine verilen uzman yardımcılarının en iyi şekilde yetiştirilmesine özel bir önem verir ve bu amaçla refakat boyunca uzman yardımcılarının, meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesini gözetir.

Değerli düşüncelerinizi yorumlarda biz Megabayt ekibiyle paylaşabilirsiniz.